Alle informatie over verbouwen en EPB

HEIST o/d berg

Gaat u binnenkort verbouwen of een nieuwe woning laten bouwen? Blijf up-to-date met de laatste nieuwe info over verbouwen en EPB regio Wiekevorst, en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo bent u meteen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake energieprestatieregelgeving.

Informatieavond EPB alweer een succes

17 februari 2016
Onze Infoavond EPB was gisterenavond alweer een onverhoopt succes! Heel wat (ver)bouwers namen gisteren deel en kregen een uitvoerige toelichting over de EPB-regelgeving anno 2015/2016. De strengere eisen in 2016 voor het E-peil, de blijvende verplichting voor hernieuwbare energie, de nieuwe regeltjes omtrent die ventilatie-coördinator, de recente wijzigingen omtrent de energetisch ingrijpende renovatie ... alles kwam aan bod. Met deze gratis info op zak, hebben de deelnemers alweer een duidelijker beeld over de EPB en kunnen ze vooral die kennis loslaten op hun eigen bouwproject.

Erkende ventilatie-verslaggever

20 januari 2016
Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 dient verplicht een erkende ventilatie-verslaggever (of -coördinator) aangesteld te worden voor wooneenheden (nieuwbouw of bij energetisch ingrijpende renovatie) en voor elk type ventilatiesysteem (A, B, C of D). Deze verslaggever dient betrokken te zijn van bij het ontwerp (keuze van het systeem en bepalen debieten) tot en met de uitvoering (toevoer, doorstroom, afvoer) en opmeting & controle. De reden hiervan volgt uit de controles die door de overheid werden uitgevoerd en waaruit bleek dat vele installaties (om diverse redenen) niet overeenstemmen met de norm en/of de werkelijkheid. Het takenpakket van de erkende ventilatieverslaggever is uitgebreid (indien geen andere partij hierin een rol opneemt). Maar dus ook architect en aannemer, indien daartoe opgeleid (en geslaagd voor een examen én de toegelaten meettoestellen ter beschikking), mogen een deel van deze taken op zich nemen:

 • Ventilatieverslaggever coördinatie: overkoepelende rol en beheert het ganse ventilatiedossier. Hij vraagt na de werken de conformverklaring aan op basis van het ventilatie-prestatieverslag.
 • Ventilatieverslaggever (voor)ontwerp en ontwerp-specificaties: dient opgesteld vóór de EPB-startverklaring en resulteert in een ontwerpverslag met prestatiecriteria met daarbij een plan waarop aanduiding van de ventilatie-componenten zijn aangebracht.
 • Ventilatieverslaggever toevoer, doorvoer en afvoeropeningen: hier bestaat de taak erin om op de werf te controleren of alle natuurlijke debieten vanuit het ontwerp effectief gehaald worden.
 • Ventilatieverslaggever mechanische ventilatie: de debieten die het ventilatiesysteem C of D behaalt, moeten gemeten en in een verslag opgenomen worden.

Belangrijk:

 1. Er kan (voor vergunningsaanvragen na 01/01/2016) geen EPB-startverklaring ingediend worden als het ventilatievoorontwerp ontbreekt. De EPB-startverklaring dient opgesteld te worden vóór aanvang der werken.
 2. Er kan voor deze dossiers evenmin een EPB-aangifte gebeuren als het ventilatie-prestatieverslag ontbreekt. Het is, net als bij de resultaten van de luchtdichtheidstest (blowerdoor), dus belangrijk dat het prestatieverslag een conformiteitsverklaring bekomen heeft.

Typisch Vlaanderen: Erkenningsprocedure voor ventilatieverslaggevers is momenteel lopende, de mogelijkheid om opleiding te volgen / examen af te leggen / erkenning te bekomen is er momenteel nog NIET! DIMAR uit Wiekevorst zal, van zodra mogelijk, zeker de nodige stappen ondernemen om de erkenningen te behalen. Meer nieuws hierover volgt van zodra beschikbaar.

Uitbreiding aanwezigheidsregistratie "Check in at Work"

24 september 2015
De Sociale Partners en de overheid raakten het recent eens over een "Plan voor eerlijke concurrentie". Opvallend daarin: de uitbreiding van de elektronische aanwezigheidsregistratie, ondertussen beter gekend als de "Check in at Work". Vanaf 1 januari 2016 zal deze verplichting gelden voor werken vanaf € 500.000,- (nu is dat nog vanaf € 800.00,-). Tegen 2018 moet ze gelden op alle bouwplaatsen. De huidige regeling zal bijgestuurd worden en rekening houden met de eigenheid van de kleine bouwplaatsen. De overheid acht deze uitbreiding nodig om de sociale inspecteurs de mogelijkheid te geven buitenlandse fraude gerichter te kunnen opsporen. Ook de veiligheidscoördinator is gebonden aan deze registratie en dient zich bij elk werfbezoek te melden (voor werven die onder deze regelgeving vallen). Het is dus belangrijk dat de bouwheer/opdrachtgever de verplichting aan de VC kenbaar maakt wanneer de werf hieraan onderhevig is. De handhavingsprocedure voorziet trouwens boetes voor de partijen die zich niet aan de regels houden. Men weze gewaarschuwd en zegge het voort!

Hoe EPB-boetes te vermijden

7 augustus 2015
Doorheen een geheel bouwproject is het belangrijk om bij een aantal cruciale momenten de EPB-regelgeving in gedachten te houden. Zo voorkomt u later nare verrassingen!

 • In aanvangsfase adviseert de architect over de EPB en ontwerpt de woning conform de EPB-regelgeving.
 • Indien een externe EPB-verslaggever aangesteld wordt, is het nuttig om de ontwerpplannen voor te leggen en te bespreken vóór het indienen van de bouwaanvraag. Eventuele ingrijpende aanpassingen kunnen dan nog eenvoudig aan het plan aangebracht worden.
 • Op de bouwaanvraag ondertekenen bouwheer en architect dat ze op de hoogte zijn van de regelgeving. Dit is een officieel bewijs en bindt deze partijen aan de EPB-norm.
 • Vóór aanvang van de werken rekent de verslaggever het gebouw een eerste keer door en geeft in de startverklaring de verwachte EPB-resultaten weer. Een eerste indicatie voor K- en E-peil en de netto energiebehoefte is daarmee bepaald en wordt weergegeven in een officieel EPB-verslag.
 • Tijdens de werken volgt u best het eerste advies van uw EPB-verslaggever, al is dat niet bindend. Communiceer zeker over eventuele wijzigingen, want er zijn steeds meerdere oplossingen mogelijk !
 • Na de werken rapporteert de verslaggever in de EPB-aangifte de uiteindelijk toegepaste materialen en technieken. Deze aangifte dient opgesteld te worden ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning.

Mogelijke boetes voor de bouwheer:

 • Laattijdig of niet indienen van startverklaring (€ 250,-).
 • Laattijdig of niet indienen van de EPB-aangifte (€ 500,- + € 1,- per m³ bouwvolume + dwangsom van € 10,- per dag nadat uw ultimatum verstreken is: afgetopt op € 10.000,-).
 • Het niet voldoen aan de EPB-norm (boete is afhankelijk van de overtreding - boete wordt bepaald via 4 verschillende criteria).

De verslaggever riskeert een aanzienlijke boete indien de aangifte niet overeenstemt met de werkelijke toestand.
Kort nog dit:

 • Boetes onder de € 250,- worden niet geïnd, maar op het certificaat staat wel een vermelding van wat er niet voldeed.
 • Momenteel ligt het aantal geïnde boetes rond de 2 à 3% van het totaal aantal ingediende dossiers.
 • De meeste boetes worden uitgekeerd omwille van problemen bij de ventilatie.
 • De gemiddelde boete bedraagt ca € 800,- al kan deze snel veel hoger oplopen wanneer u besliste om geen ventilatiesysteem te voorzien.
 • In Vlaanderen is de boete uiteindelijk bevrijdend; in Wallonië wordt de boete herhaald totdat u aan de norm voldoet.

Volg ons voortaan ook op Facebook

24 juni 2015
Vanaf heden zijn ook wij te volgen op Facebook. Leuke nieuwtjes, heel lage EPB-resultaten, gunstige blowerdoortest, mooie projecten afgewerkt (of in afwerking), ... , of zelfs de reden van afkeuring van een rioleringsstelsel (opdat zulke fouten hopelijk niet meer gebeuren). Volg het voortaan ook op onze Facebook-pagina.

Nieuwe regels voor blowerdoortestverslagen

15 januari 2015
Vanaf 01/2015 gelden nieuwe regels voor het afleveren van de Blowerdoor-testverslagen. Niet alleen moeten we met de weersinvloeden rekening houden (Blowerdoortesten bij meer dan 3 Beaufort kunnen niet uitgevoerd worden), ook BCCA (opgericht door WTCB en SECO) maakt het voortaan complexer, op vraag van het VEA.
Middels een online-systeem (vergelijkbaar met dat van de rioolkeuringen), dient elke test door DIMAR vooraf doorgegeven te worden aan BCCA (ten laatste daags voordien). Bij aanvang van de test moet een sms-bericht verstuurd worden en na de test opnieuw om de resultaten door te sturen. Het BCCA verwittigt dan binnen het kwartier of ze al dan niet zullen langs komen ter controle. In voorkomend geval dient de test herhaald te worden in hun aanwezigheid. Bovendien zal elk testverslag door BCCA conform verklaard moeten worden. Hiervoor worden (door BCCA) conformverklaringskosten aangerekend (i.e. € 40,- voor een woning). Een blowerdoor-testverslag, opgesteld na 01/01/2015, dat niet conform verklaard werd, kan niet in een EPB-aangifte opgenomen worden.
Tenslotte moeten blowerdoortesters een bijkomende opleiding gevolgd en een specifiek examen afgelegd hebben, om ook na 01/01/2015 nog Blowerdoor-testen te mogen uitvoeren. Uiteraard zijn we blij en trots u te kunnen melden dat DIMAR uit Wiekevorst hiervoor succesvol slaagde.

Nieuwe EPB-eisen bij renovatie van installaties in bestaande woningen

28 september 2014
Vanaf 1 januari 2015 legt het VEA ook eisen op voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovatieprojecten. Op die manier wil ze ook oudere woningen energiezuiniger maken. Deze nieuwe regelgeving heeft betrekking op dossiers waarvoor de bouwaanvraag of melding ingediend wordt na 01/01/2015. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op:

 • Verwarmingsketels
 • Warmtepompen
 • Directe elektrische verwarming
 • Elektrische boilers en doorstromers: het totale maximale vermogen
 • Koelsystemen
 • Ventilatiesystemen

"Vruchtbare bodem" bij DIMAR: tweede baby'tje geboren (het derde op komst) & Belgisch kampioen duatlon

8 augustus 2014
Nadat Steven Sallaerts eerder vader werd, is nu ook William Thys (eveneens uit ons EPB-team) op 16 juli voor 't eerst vader geworden van een stevige knaap genaamd Louis. Moeder en zoon stellen het goed! Tevens vernemen we recent dat zelfs een derde kindje op komst is. Kim Vierbergen (medewerker uit ons VC-team) wordt voor 't eerst vader begin volgend jaar.
Sportief bericht: onze medewerker Glen Laurens werd begin augustus voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen duatlon lange afstand (Powerman Geel).

"Jong leven" bij DIMAR - 2 baby'tjes op komst

15 maart 2014
Een prille lente ... "jong leven" in aantocht!
Neen, het is niet het DIMAR-team dat onmiddellijk z'n uitbreiding neemt, maar twee van onze medewerkers worden weldra vader! Steven Sallaerts en William Thys, beiden een vaste waarde in ons EPB-team, verwachten elk hun eerste kindje. Op voorhand wensen we de toekomstige papa's (en uiteraard ook de aanstaande mama's) alvast een dikke proficiat en duimen voor nog enkele "vlotte laatste weken".

Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening regenwater sinds 1 januari 2014

26 januari 2014
Als u een nieuwe bouwaanvraag indient, geldt voortaan een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. De nieuwe verordening is een uitbreiding van de huidige regelgeving:

 • Elke constructie of verharding groter dan 40 m² moet aan de verordening voldoen.
 • De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
 • Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. Bij een uitbreiding of verbouwing is geen nieuwe put vereist.
 • Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Belangrijk evenwel: Voor de dossiers ingediend voor 1 januari 2014 blijft de verordening uit 2004 van toepassing.
In de brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De Waterwegwijzer met addendum kan u online raadplegen of gratis bestellen. Meer informatie vindt u ook in de folder Slim omgaan met regenwater.

PV-panelen (fotovoltaïsche zonne-energiesystemen) inrekenen in de EPB-berekening

25 november 2013
Voor vergunningsaanvragen tot 1 november 2013 stelt de EPB-regelgeving dat de PV-panelen gebouwgebonden moeten zijn om te mogen meetellen in de E-peil berekening. De PV-installatie moet dus geplaatst zijn op het (deel van het) gebouw waarvan het E-peil berekend moet worden. Panelen op een afzonderlijk bijgebouw (bijvoorbeeld een losstaande garage) mogen hier niet worden meegeteld.
Gelukkig is deze regel sinds kort aangepast en wordt vanaf nu gekeken of de fotovoltaïsche zonne-energiesystemen volledig geplaatst zijn op het perceel waarop het beschouwde EPB-volume zich bevindt. Dit betekent dat de panelen vanaf nu (!) wèl op een bijgebouw mogen geplaatst worden; een PV-tracker is nu dus ook toegestaan.
(!) Opgelet: deze aanpassing is slechts van toepassing op meldingen en aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 november 2013 en waarbij de PV-panelen geplaatst zijn na datum van de startverklaring.

EPB: Hernieuwbare energie voor nieuwbouw (vanaf 2014)

22 oktober 2013
Voor vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1/1/2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Deze verplichting is ook van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een E-peil-eis geldt, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing. Om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, moet de aangifteplichtige één van de zes maatregelen uit de onderstaande lijst toepassen in het bouwproject. Elk van de opgesomde maatregelen moet een voldoende hoeveelheid hernieuwbare energie produceren (= kwantitatieve voorwaarde).

 • zonneboiler
 • pv-panelen
 • biomassa
 • warmtepomp
 • stadsverwarming
 • participatie

Voor elk van de opgesomde maatregelen gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op voldoende wijze hernieuwbare energie produceert. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oriëntatie, helling, rendement, ... Maatregelen die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen, tellen dus niet mee om het vereiste minimumaandeel hernieuwbare energie te behalen. 
Voor bouwprojecten waarbij geen van deze systemen toegepast zijn (of niet voldoen aan de geldende kwaliteitsvoorwaarden), wordt het maximale E-peil 10% strenger. Dus voor woningbouw (aangevraagd vanaf 2014) geldt in dat geval niet E60 als maximum, maar wel E54. Er zijn geen afzonderlijke sancties voor deze nieuwe vereisten, vermits ze volledig geïntegreerd zijn in de bestaande procedures voor het niet voldoen aan de E-peil-eis. Een administratieve geldboete wordt in zulk geval gesteld. Deze verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie en is via een wijziging van het Energiebesluit opgenomen in de Vlaamse EPB-regelgeving. Kijk voor de volledige toelichting van deze nieuwe eis verder op de site van het VEA.

Regenwaterput = minimum 5.000 liter

23 september 2013
De Vlaamse regering keurde op 5 juli een nieuwe verordening goed rond hemelwaterputten, infiltratie, gescheiden afvoer, ... Deze verordening is van toepassing op het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en aanleggen, heraanleggen en uitbreidingen van verhardingen, telkens indien de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m².

 • nieuwe woningen en gebouwen groter dan 100 m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien (tot nu toe gold 3.000 liter als minimum).
 • de meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken; voor percelen kleiner dan 250 m² zal dit echter niet verplicht zijn.

Deze nieuwe verordening is momenteel nog niet van kracht, dit zal wellicht gebeuren eind 2013 / begin 2014. Ze wordt van toepassing in het ganse Vlaamse gewest, echter gemeenten en provincies kunnen strengere regels opleggen voor hun grondgebied (Vlaams-Brabant heeft zo bijvoorbeeld een eigen provinciale verordening). De integrale tekst van deze nieuwe verordening kan u nalezen op de website van de Vlaamse overheid, ruimtelijke ordening.

E-peilen voor woongebouwen tot 2021 vastgelegd door Vlaamse Regering

2 september 2013
Anno 2013 ligt het maximum E-peil voor woongebouwen op E70, voor 2014 zakt dit naar E60. Deze waarden werden reeds langer vastgelegd! De Vlaamse overheid besliste op 19 juli dat de komende jaren de eisen verder verstrengen. Onderstaand het overzicht van de recente beslissingen voor woongebouwen:

 • E60 in 2014,
 • E50 in 2016, (E55 voor scholen en kantoren)
 • E40 in 2018, (E50 voor scholen en kantoren)
 • E35 in 2020, (E45 voor scholen en kantoren)
 • E30 in 2021, (E40 voor scholen en kantoren).

Vanaf 2021 kunnen dus enkel nog bijna-energieneutrale woningen (gebouwen) gebouwd worden. Voor haar eigen gebouwen legde de Vlaamse overheid bovendien de lat anders, (vanaf 2016 E50, 2018 E45 en 2019 E40). Hieruit trekken we eventjes geen besluiten.

Record aantal EPB-boetes in 2012

16 augustus 2013
Vorig jaar zijn een recordaantal EPB-boetes uitgeschreven. Van de 36.920 EPB-aangiften bij nieuwbouw- en grondige renovatieprojecten werd in 2012 wel 7% (2.733) beboet, voornamelijk voor het niet correct naleven van de EPB-eisen. Dit is vrij verontrustend, want het aantal boetes zit daarmee in stijgende lijn. Ter vergelijking: voor gans 2011 werden slechts 1.389 projecten beboet. Het aantal boetes is daarmee meer dan verdubbeld, op een jaar tijd! Het gemiddelde boetebedrag in 2012 bedraagt 846 euro. Boetes kunnen echter oplopen tot duizenden euro’s. Het ministerie van energie incasseerde vorig jaar zo maar liefst 2.312.288 euro aan boetes.

Glen Laurens pakt Belgische titel Powerman (duatlon lange afstand)

4 augustus 2013
Afgelopen weekend was er weer een om in te kaderen voor onze EPB-medewerker Glen Laurens. Nadat hij op 9 juni op het Belgisch Kampioenschap kwart duatlon net geen goud behaalde, zette hij zondagnamiddag de kers op de taart van z'n ganse seizoen. Glen liep en fietste naar de Belgische driekleur. In dit Belgisch kampioenschap duatlon lange afstand, dat ook meetelt voor de wereldbeker (waardoor ook internationale toppers aanwezig waren), eindigde Glen knap 4de en als eerste Belg! Bekijk ook het verslagje van de wedstrijd op RTV. Uiteraard zijn wij apetrots met een duatlon-atleet in ons DIMAR-midden.

Bliksemacties op bouwwerven

30 juli 2013
In loop van 2013 voert de arbeidsinspectie bliksemacties op bouwwerven. Dergelijke acties hebben reeds plaatsgevonden op 21 maart en 18 juni jongstleden. Het geheel van de zowat 150 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld! De acties hebben zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware, zelfs dodelijke, ongevallen. Bij deze acties werden de kleine werven in het vizier genomen. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol beoogt, maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers. Vallen van daken, vallen door openingen die open zijn gelaten binnen de gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, bedelvingen van arbeiders bij grondwerken, … zijn de situaties waarop de inspecteurs hun aandacht gevestigd hebben. De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen.

Zo werden in totaal een 800-tal werkgevers gecontroleerd (een 400-tal tijdens elke operatie). Op de twee dagen werden dezelfde vaststellingen gemaakt: 1) slechts één werkgever op vier was in orde, 2) de activiteiten werden meer dan éénmaal op twee stopgezet, 3) in 25% van de gevallen werden schriftelijke of mondelingen opmerkingen gemaakt. Tijdens de eerste twee acties heeft de inspectie geen processen-verbaal opgesteld. De arbeidsinspectie zal bij de volgende actie echter systematisch processen-verbaal opstellen. De volgende bliksemactie is gepland in de loop van de maand september.
Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Niet elk ventilatiesysteem D voldoet

17 juni 2013
Voor EPB-dossiers waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend na 1 januari 2013, moet het rendement bepaald zijn volgens nieuwe regels. Een door de fabrikant opgegeven rendement dat niet volgens deze nieuwe regels is bepaald, wordt niet aanvaard. In dat geval dient in de EPB-aangifte een rendement van 0 % ingevoerd te worden (alsof het systeem D helemaal geen warmte recupereert)! Daardoor kan het E-peil met 10 à 15 ptn stijgen, met kans op overschrijding van de opgelegde norm. Graag verwijzen wij naar de EPBD-databank waar een lijst terug te vinden is van de toestellen die wèl aanvaard worden door het VEA. Het is dus belangrijk om zeker een toestel uit deze lijst te kiezen; spreek hierover met uw installateur of leverancier! 

E50 voor woongebouwen vanaf 2015?

6 juni 2013
Het VEA heeft zijn tweejaarlijkse evaluatie van de EPB-regelgeving uitgebracht en adviseert daarin onder meer voor woongebouwen een E50-peil op te leggen vanaf 2015. Uit de studie blijkt ook dat het kostenoptimale E-peil voor huizen gemiddeld tussen E40 en E50 ligt. Het VEA pleit er verder voor om vanaf 2015 de Umax-waarden van de vloeren te verstrengen tot 0,24 W/m²K en de gemiddelde U-waarde van de vensters tot 1,60 W/m²K. Tevens ligt het voorstel op tafel om de Umax-waarde van gemene muren (of scheimuren) te beperken tot 0,5 W/m²K. In een eerste reactie vindt de bouwsector het te vroeg om reeds vanaf 2015 een E50-peil op te leggen en vraagt om een jaartje uitstel. Wordt vervolgd? Wij houden het voor u in de gaten! Herinner alvast dat vanaf 2014 het E60-peil in voege treedt.

Tweedehands werfkasten

5 mei 2013
DIMAR verkoopt periodiek werfkasten dewelke aan vervanging toe, maar technisch volledig in orde zijn (vervuiling, lichte beschadigingen, ...). Vraag ons hierover meer info!

Oude Gasfabriek te Lier

23 april 2013
DIMAR coördineert de diverse nutsvoorzieningen in het dossier "Oude Gasfabriek te Lier". Dit project omvat het bouwen van 132 appartementen en serviceflats, verdeeld over 4 gebouwen op de site van de Oude Gasfabriek te Lier. Start van de werken is voorzien tegen het einde van dit jaar.

Sponsor van VAG addicts

15 april 2013 Graag melden we dat DIMAR de VAG addicts sponsort voor hun eerste Oldtimermeeting te Schriek op 7 juli 2013. Meer info te verkrijgen via facebook of flyer VAG-day 2013. Bovendien zijn we trots dat het ontwerp van de affiche vloeide uit de hand van één van onze medewerkers!

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site